به گزارش آنالیز میسون، سنجش بلوغ دیجیتالی اپراتورها به دو دسته معیارهای بلوغ تجاری و معیارهای بلوغ تکنولوژی اپراتور تقسیم بندی می شود که سطح هریک از این معیارها جهت ارزیابی و سنجش سطح بلوغ دیجیتالی اپراتورها به کار می رود، فلذا نیاز است اپراتورها برای برنامه حرکت خود به سمت دیجیتالی شدن، آنها را مدنظر قرار دهند.

معیارهای بلوغ تجاری اپراتورها شامل موارد زیر است:

 • ارائه نقشه راه ۵G مشخص
  • علاقه مندی به استفاده از مدل های درآمدی جدید
  • اولویت مشخص برای سرمایه گذاری در صنایع
  • ایجاد اکوسیستم اشتراکی
  • توجه به افزایش کیفیت تجربه مشتری

و معیارهای بلوغ تکنولوژی شامل

 • استفاده از روش های multi-access و مدل های اشتراکی شبکه
  • دیجیتال سازی فرآیندها (استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و …)
  • ارائه نقشه راه پیاده سازی NFV/SDN
  • خودکارسازی فرآیندهای تجاری و شبکه