شورای رقابت فرانسه، گوگل را به پرداخت ۱۶۶ میلیون دلار به علت سوءاستفاده از موقعیت برتر و غالب خود در بازار تبلیغات آنلاین محکوم کرد. شورای رقابت اذعان داشت که روشهای به کارگرفته شده توسط گوگل مبهم و سخت بوده و قوانینی که برای جلوگیری از سوءاستفاده و فعالیتهای ضدرقابتی وضع میکند، شفاف نیست. درواقع گوگل این روشها را به صورت غیرمنصفانه و خودسرانه اعمال میکند. یکی از وظایف اصلی پلتفرمهای جستجو، جلوگیری از رویههای ضد رقابتی و عدم تبعیض میان ارائهدهندگان مختلف است. بازار تبلیغات گوگل نیز که یک پلتفرم جستجو محسوب میشود از این قاعده مستثنی نیست و باید اصل رقابت منصفانه و بدون تبعیض را به تمامی سرویسهای خود اعمال کند چراکه جابهجایی و تبعیض در رنکینگ شرکتهای تبلیغاتی مغایر با اهداف کاربران است.

شورای رقابت گوگل را محکوم به شفافسازی قوانین و رویههای خود کرده تا از تعلیق بازارهای مختلف تبلیغات که توجیه منطقی برای تعلیق آنها وجود ندارد، جلوگیری کند. این درحالی است که گوگل تا به الآن در موارد بسیاری به علت رفتارهای غیرمنصفانه و ضد رقابتی از طرف رگولاتوری اتحادیه اروپا محکوم به جبران خسارت شده است.

از طرف دیگر گوگل بر این حکم تجدیدنظرخواهی کرده و ادعا میکند که دلیل به کارگیری سیاستهای تبلیغاتی وی، حمایت از مشتریان در برابر تبلیغات نامرتبط است. دلیل این ادعا به پرونده شکایت گوگل از یک شرکت مشاوره آنلاین برمیگردد که تبلیغات نامرتبط ارائه میداده است. بعد از آن گوگل رفتارهای این شرکت را به سایر شرکتهای تبلیغاتی نیز تعمیم داده و شروع به برخورد با تبلیغات نامرتبط کرده است. درحالیکه رفتار گوگل از این حیث هیچ توجیهی ندارد چراکه قوانین وضعشده توسط گوگل به صورت ناهماهنگ و بدون هیچ مبنایی به شرکتهای تبلیغاتی اعمال و در راستای تامین منافع گوگل صورت گرفته است. برای مثال به بعضی شرکتهای تبلیغاتی اجازه فعالیت داده شده و دیگر شرکتهایی که همان سرویسها را ارائه میدهند از طرف گوگل به حالت تعلیق درآمدهاند.